elements of a good essay optical frequency comb generation in monolithic microresonator phd thesis thesis and dissertation writing in a second language poem analysis essay craft of the writer past papers methodology research paper example dissertation le theatre doctoral thesis business resume wizard writing college admission essay ucf

Aktivnosti

Delovni sklop (DS) 1: Vodenje in koordinacija

1.1. Podpis pogodbe o financiranju in partnerstvu
1.2. Vodenje in koordinacija projektnih partnerjev
1.3. Spremljanje in poročanje o izvajanju projekta
1.4. Ex post evaluacija

Delovni sklop (DS) 2: Vzpostavitev skupne razvojne vizije in koncepta Istre na vsebinsko zaključnih področjih (promet, turizem,kmetijstvo,gospodarske cone, narava)

2.1. Formiranje Strokovne delovne skupine -1 predstavnik partnerja (Zavoda za prostorsko ureditev, UL-Fakulteta za arhitekturu arhitekture, Občine Kopar, RRC-a) in Istrske županije kot Pridruženega člana ter 1 zunanji strokovnjak, vse skupaj 6 oseb)
2.2. Inventarizacija vsebine in analiza obstoječih razvojnih dokumentov in priprava skupnega pregleda regionalnih prostorskih vsebin za identifikacijo in predlog vizije in koncepta razvoja Istre
2.3. Izvajanje ankete na teritoriju
2.4. Sistematizacija pridobljenih podatkov, identifikacija specifičnih in problematičnih področij glede na prostorske zmožnosti in okolje
2.5. Postavitev koncpeta razvoja Istre po vsebinskih sklopih promet, turizem,kmetijstvo,gospodarsko-razvojne cone,priroda, z prostorsko umestitvijo dejavnosti
2.6. Predstavitve in usklajevanje predloga koncepta razvoja Istre ter konceptov po vsebinskih sklopih promet, turizem, kmetijstvo, gospodarsko/razvojne cone, narava s prostorsko umestitvijo dejavnosti

Delovni sklop (DS) 3: Zasnovana prostorskih usmeritev in izhodišč za določitev ključnih razvojnih vsebin za celotno Istro in posebej za zaokrožene prostorske celote Obala, Mejno območje ter za razvojna mesta Buzet, Pulo in Koper.

3.1. Analiza stanja posebnih prostorskih celot obala, mejno območje, razvojna mesta Buzet, Pula in Koper po posebnih razvojnih vprašanjih glede na ključne potrebe zaključenih območij
3.2. Predlog prostorskih usmeritev in izhodišč za določitev ključnih razvojnih vsebin na ravni celotne Istre kot okvira za določitve posebnih usmeritev za prostorske celote obala, mejno območje ter določitev prostorskih usmeritev in izhodišč za določitev ključnih razvojnih vsebin za prostorske celote obala, mejno območje
3.3. Priprava predloga prostorskih usmeritev in izhodišč za določitev ključnih razvojnih vsebin povezave mest Koper in Buzet kot okvira za določitev ločenih posebnih usmeritev za prometne in turistične vsebine za razvojni mesti Buzet in Koper
3.4. Priprava predlog prostorske ureditve obale v mestu Puli in prenos prakse iz Kopra kot primera dobre prakse v Istri
3.5. Javna obravnava in usklajevanje z nacionalnimi organi, regijo in sosednjimi regijami o predlogih prostorskih usmeritev in izhodišč za določitev ključnih razvojnih vsebin na ravni celotne Istre

Delovni sklop (DS) 4: Podprto skupno načrtovanje razvoja skozi promocijo skupnega načrtovanja na lokalni ravni in med razvojnimi partnerji

4.1. Skupne press konference
4.2. Izdelava logotipa projekta
4.3. Izdelava spletnih strani projekta
4.4. Brošura o projektu “IN(SEA)SIDE ISTRIA“
Cilj brošure je povzeti in predstaviti Koncept razvoja Istre s posebnim poudarkom na obmejno področje, obalo in razvojne centre."
4.5. Strokovni seminar „Trajnostno upravljanje s prostorom z ciljem varovanja okolja“
4.6. Vsebinska promocijska gradiva o konceptu razvoja Istre in posebnih zaokroženih območjih