essay on can we buy happiness with money organizational behavior paper bbc schools homework help can you do my homework please academic writing research help with essay papers

Partnerji

Vodilni partner: Zavod za prostorsko ureditev Istrske županije

Zavod za prostorsko ureditev Istrske županije je utemeljen kot javna ustanova dne 1. aprila 2008 na podlagi Zakona o prostorski ureditvi in gradnji, prej pa je bil sestavni del Istrske županije.

Dejavnost Zavoda so:

 • izdelava, oziroma, koordinacija izdelave in spremljanje izvajanja prostorskih načrtov področne (regionalne) ravni,
 • izdelava poročil o stanju v prostoru županije,
 • vodenje informacijskega sistema prostorske ureditve,
 • pripravljanje izhodišč za izdelavo, oziroma, razveljavitev prostorskih načrtov ožjih področij,
 • zagotavljanje strokovne svetovalne pomoči v izdelavi prostorskih načrtov lokalne ravni,
 • izdaja mnenj v postopku izdelave in sprejemanja dokumentov prostorske ureditve v skladu z Zakonom o prostorski ureditvi.

Zavod za prostorsko ureditev županije lahko izdeluje tudi prostorski načrt ureditve mesta in občine, urbanistični načrt ureditve državnega oziroma župnijskega značaja, ter opravljati strokovno - analitične zadeve iz področja prostorske ureditve če je izdelava teh načrtov zaupana s strani pristojnega Ministrstva ali Župana.

www.zpuiz.hr

Partner 2: Mestna občina Koper

Redne dejavnosti Mestne občine Koper so zapisane v Statutu (Uradna objava št. 40/00), spremembah in dopolnitvah (Uradne objave št. 30/01, 29/03 in UL RS št. 90/05, 67/06) in neuradnem prečiščenem besedilu (UO 40/00, 30/01, 29/03 in Ul 90/05, 67/06). Statut je sprejet na podlagi Zakona o lokalni samoupravi.

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge) določene z zakonom in s tem statutom ter kot svoje opravlja še z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest, zlasti pa: upravlja občinsko premoženje; omogoča pogoje za gospodarski razvoj obmorske občine in v skladu z zakonom  opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva; upravlja obalno infrastrukturo lokalnega pomena in skladno s predpisi upravlja morski akvatorij, oziroma organizira, ureja ter usmerja gospodarske in druge dejavnosti na morju in ob njem; načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja in izvaja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s  stavbnimi zemljišči; izvaja naloge na področju geodetske službe; ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj; v skladu z zakonom ureja promet v občini ter izvaja naloge občinskega redarstva: ureja javni mestni in primestni promet; skrbi za zbiranje in odlaganje odpadkov; ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte; gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine; v okviru svojih pristojnosti ureja druge obvezne lokalne gospodarske javne službe, določa in  ureja  druge izbirne lokalne gospodarske javne službe ter ureja, upravlja in skrbi za druge lokalne javne službe; skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, živalskih in rastlinskih vrst, za varstvo pred hrupom in pred elektromagnetnim sevanjem in opravlja druge dejavnosti varstva okolja; skrbi za požarno varnost, razvoj gasilstva in organizira reševanje in pomoč; pospešuje vzgojno izobraževalno, kulturno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno,  turistično, založniško in drugo dejavnost na svojem območju; pospešuje ohranjanje, oblikovanje in razvijanje kulturne in krajinske identitete Slovenske Istre;  pospešuje razvoj športa in rekreacije; pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju in varstvo obeležij NOB ter druge dejavnosti, ki so opredeljene v Statutu.

Občina skladno z ustavo, zakonom in tem statutom zagotavlja občanom - pripadnikom  avtohtone italijanske narodne skupnosti takšen položaj, ki jim omogoča ohraniti in uveljaviti svojo narodno identiteto.

www.koper.si

Partner 3: Mesto Pula

Mesto Pula je enota lokalne samouprave, v skladu z Zakonom o lokalni in področni (regionalni) samoupravi s Statutom pa se podrobnejše ureja samoupravni obseg Mesta Pula - Pola (v  nadaljevanju: Mesto Pula).

Upravni organi Mesta Pula, v okviru prava in dolžnosti Mesta Pula, izvršujejo zakonske in druge predpise, odločbe in druge splošne akte Mestnega sveta in gradonačelnika (župana), spremljajo stanje v upravnih področjih, za katera so utemeljena, rešujejo v upravnih zadevah, izvajajo nadzor, sprejemajo ukrepe, na katere so z zakonom ali drugim predpisom pooblaščeni, pripravljajo odločbe in druge splošne akte ter opravljajo tudi druge posle. Upravni organi Mesta Pula samostojna so v okviru svojega upravnega obsega ter za svoje zakonito in pravočasno delo odgovarjajo gradonačelniku (županu), Mestnem svetu.

Upravni oddelek za prostorsko ureditev opravlja:

 • posle iz področja prostorske ureditve in prostorskega načrtovanja, zaradi ustvarjanja predpostavk za racionalno, kakovostno  upravljanje in varovanje prostora, ter za ureditev gradbenega zemljišča,
 • posle izvedbe dokumentov prostorske ureditve in grajenja in ureditve gradbenega zemljišča, v delu, povezanemu za prostorsko načrtovanje in projektiranje,
 • geodetske posle v delu ustanovitve in vodenja katastra vodov, izvirne evidence naselij, ulic in hišnih številk.
 • posle vzpostavljanja informacijskega sistema prostorske ureditve, kot krožnega procesa med seboj povezanih dejavnosti prostorske ureditve katere bo stalnost in neprekinjenost prispevala očuvanju prostorskih vrednot, ustvarjanju in usklajevanju interesov in ugotovitvi prioritet delovanja, s ciljem varovanja in revitalizacije zgradb in ambientov gradbeniške dediščine vse posle zaščite in varovanja gradbeniške dediščine, z valorizacijo ter pripravo podatkov in dokumentacije,
 • posle vezane z varovanjem okolja, posebej pa posle izdelave in izvedbe dokumentov varovanja okolja, izvajanja monitoringa posameznih elementov okolja, priprave in izdelave strokovnih podlag za pripravo načrtov intervencij v okolje in programov sanacij ogroženih delov okolja, ter izvajanje postopkov presoje vplivov na okolje, s ciljem ohranjanja in izboljšanje položaja v okolju, racionalne uporabe narave in njenih dobrin ter ohranjanja estetskih vrednot krajin.

www.pula.hr

Partner 4: Regionalni razvojni center Koper

Regionalni razvojni center Koper je regionalna institucija za spodbujanje podjetniškega in gospodarskega razvoja regije. Deluje kot koordinator interesov regije na lokalni in državni ravni na področjih regionalnega razvoja, gospodarstva, človeških virov in varstva okolja.

RRC Koper je leta 2001 pridobil status nosilne organizacije Regionalne razvojne agencije Južna Primorska za občine Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper (od l. 2014 tudi Ankaran), Piran in Sežana. Sodeluje pa tudi s štirimi lokalnimi organizacijami.

RRC Koper se vključuje v čezmejne in transnacionalne projekte, kjer zastopa interese južnoprimorske regije. V ta namen vzpostavlja stike s sosednjimi italijanskimi in hrvaškimi institucijami ter drugimi evropskimi partnerji.

Področja delovanja:

 1. Regionalne razvojne naloge: priprava, vodenje in spremljanje izvajanja regionalnega razvojnega programa (RRP) - tekoči RRP 20014 – 2020; razvoj podeželja (priprava Strategije lokalnega razvoja 2014 - 2020,  formiranje lokalne akcijske skupine (LAS);
 2. Spodbujanja podjetništva: garancijska shema; točka VEM - Vse na enem mestu (svetovanje podjetnikom); izdajanje spletnega mesečnega informatorja Podjetniški glas Primorske; izvajanje programa Podjetno v svet podjetništva;
 3. Razvoj človeških virov in zaposlovanja: vodenje štipendijske sheme za Južno Primorsko;
 4. Varstvo okolja in trajnostni razvoj turizma

www.rrc-kp.si

Partner 5: Univerza v Ljubljani-UL Fakulteta za arhitekturo

Univerza v Ljubljani goji temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje, pri čemer si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost na vseh področjih znanosti in umetnosti, kot so humanistika, družboslovje, jezikoslovje, umetnost, medicina, naravoslovje, tehnika in tehnologija.

Na osnovi lastnega raziskovanja ter lastnih in tujih raziskovalnih dosežkov izobražuje vodilne znanstvenike in strokovnjake, ki so usposobljeni za vodenje trajnostnega razvoja, ob upoštevanju izročila evropskega razsvetljenstva in humanizma ter ob upoštevanju človekovih pravic. Pri tem spodbuja interdisciplinarni in multidisciplinarni študij. Izmenjuje svoje dosežke na področju znanosti in umetnosti z drugimi univerzami in znanstvenoraziskovalnimi ustanovami. Tako prispeva svoj delež v svetovno zakladnico znanja in iz nje prenaša znanje v slovenski prostor. Sodeluje z gospodarstvom in storitvenimi dejavnostmi v javnem in zasebnem sektorju,z vlado in lokalnimi skupnostmi ter z drugimi ustanovami civilne družbe. S tem pospešuje uporabo svojih raziskovalnih in izobraževalnih dosežkov ter prispeva k družbenemu razvoju.

UL Fakulteta za arhitekturo, sa sjedištem u Ljubljani, osnovan od Republike Slovenije.Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1996: 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8030 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje; 80302 Visoko strokovno izobraževanje; 80303 Univerzitetno izobraževanje; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

www.fa.uni-lj.si

Partner 6: Mesto Buzet

Mesto Buzet po Statutu zagotavlja pogoje za razvoj gospodarskih, družbenih, komunalnih in drugih dejavnosti pomembnih za področje mesta; zagotavljanje pogojev za ureditev in urbanistično planiranje, ter zaščito človekovega okolja; skrb o ureditvi naselja, kvaliteti stanovanja, izgradnji komunalnih objektov, obnovi komunalnih in drugih uslužnih dejavnosti ter lokalne infrastrukture; zagotavljanje potreb občanov iz oblasti skrbi za otroke in starejše osebe, izobraževanju in vzgoji, javnem zdravju, socialni skrbi, kulturi, telesni kulturi in športu, zdravstveni zaščiti žival in zaščiti rastlin; vodenje mestnega premoženja, odmerjanje davkov, prireza in pristojbin, zagotavljanje njihovega plačila kot tudi plačila drugih prihodkov; Ustanavljanje javne ustanove in druge pravne osebe v skladu z zakonom, zaradi ustvarjanja določenih gospodarskih, družbenih, komunalnih in socialnih interesov in potreb občinstva; zagotavljanje pogojev in izvajanje protipožarne in civilne zaščite, ter urejanje in druga vprašanja v skladu z zakonom.

www.buzet.hr