chronological order essay english june paper 1 kids homework funny chinese character writing paper report issued tips on writing a research paper in college sample of a business plan pdf

O Projektu

Področje Istre (HR in SL) ima skupne geološke, klimatske, demografske, sociološke, gospodarske, naravne, zgodovinske in kulturološke karakteristike. Zaradi državnih administrativnih mej je oteženo enotno zaznavanje in načrtovanje razvoja, upravljanje s prostorom in varovanje skupnih resursov na celotnem področju Istre.

Nosilci ureditve prostora so do sedaj sodelovali na nivoju usmerjanja uporabe prostora na razni strateških načrtov za Jadran in Mediteran, medtem, do nivoja usmerjanja razvoja v prostoru do sedaj še niso prišli. Usmerjanje razvoja v prostoru, kot skupna čezmejna naloga, je pomembno v smislu skupnih in jasnih usmeritev, katere, na izvedbeni ravni imajo zelo veliki značaj. Ravno skupne umeritve urejanje vsebin so ključnega pomena za ta projekt, ker gre za nedeljivi prostor, ki ga je treba skupno oblikovati (na ravni dveh držav) ter primerno uravnotežiti razvoj obmejnega prostora, kar na koncu ima kot rezultat bolj razviti in zasnovan evropski prostor.

Cilji

Splošni čezmejni cilji

Projekt podpira doseganje kar treh strateških ciljev čezmejnega programa Slovenija Hrvaška. Z vzpostavitvijo trajnostnega regionalnega koncepta razvojna Istre želi doseči učinkovito upravljanje prostora in naravnih virov ter zagotoviti učinkovite javne storitve in infrastrukturo.

Kar bo lokalnim in regionalnim akterjem omogočilo, da se skupaj s svojimi čezmejnimi partnerji spopadejo s čezmejnimi izzivi, pomagalo bo preseči regionalne razvojne pomanjkljivosti, ki so nastale zaradi državnih meja in podprlo razvoj in promocijo čezmejnega območja ter skupne identitete Istre in ne nazadnje celotnega obmejnega prostora.

Specifični čezmejni cilj

Z evidentiranjem in vrednotenjem dosedanjih razvojnih in prostorskih načrtov bo predstavljena skupna razvojna vizija in koncept Istre kot celote in za vsebinsko zaključna področja promet, turizem,kmetijstvo,gospodarske cone in narava.   
Zasnovane bodo prostorske usmeritve in izhodišča za določitev ključnih razvojnih vsebin za celotno Istro in posebej za zaokrožene prostorske celote Obala, Mejno območje ter za razvojna mesta Buzet, Pulo in Koper.

Podprto bo skupno načrtovanje razvoja skozi promocijo skupnega načrtovanja na lokalni ravni in med razvojnimi partnerji